انواع آلن

انواع آلن در گریدها و آلیاژهای مختلف
10/9-8/8-12/9-استیل 304 - استیل 316 و ...
سرتخت - باسر - مغزی