قیمت دیس پلی با بدنه استیل ۳۰۴

دیس پلی با بدنه استیل ۳۰۴ نگیر طبقه پاین مرطوب، بالا خشک جهت استفاد برای مرغ کنتاکی با کیفیت نگهداری بالا و ضمانت یک ساله