سازنده تانکر نظامی در تهران

تانکرهای ماشینی با ظرفیت 6000 لیتر که در نظام نظامی استفاده می‌شوند، عموماً برای حمل و نقل مواد مختلف مانند آب، سوخت، روغن، یا حتی مواد شیمیایی استفاده می‌شوند.