کله پاچه بره پاک شده

کله پاچه بره پاک شده.آماده طبخ تحت نظارت بهداشت.
برای سفارش می توانید با شماره درج شده سوپر گوشت آزاده مشهد در سایت تماس حاصل نمایید.