ساخت گلخانه اسپانیایی با ارتفاع 6 متر

ساخت گلخانه اسپانیایی با ارتفاع شیش متر وده هزار متر بصورت حرفه ای و مهندسی شده.
ساخت این گلخانه در استان شیراز می باشد.
برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر م توانید با شماره درج شده گلخانه سازی ناد علیزاده در سایت تما حاصل نمایید.