قیمت پنکه سقفی 3متری بادور900

پنکه سقفی 3متری مصرف در گاو داری و سوله ها بادور900دارای اینور ترکم و زیادکن