گلدان الماسی حلقه ای دوتایی

کیفیت عالی وپرفروش داخلل کارتن 2سری ارتفاع اول26دهنه 24 ارتفاع دوم 18دهنه16