سرویس اسپلیت سامسونگ

دستگاه باز گاز داخل دستگاه جمع و باکارواش شسته و نصب میشود.