انواع گل رز

مجموعه گلخانه دکتر نور بخش عضو انجمن ملی گل رز ایران است.
بوته رز کشت شده در گلخانه سامان رز