باتری ups-VRLA توکان42-12

کاربردها:  1. استفاده درups بانکها،ارگانهای دولتی و اداره جات

  2. تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی

  3. سیستم های مخابراتی، نیروگاهی،شبکه های کامپیوتری

  4. سیستمهای سولار و موتور برق های استارتی