location-mark شهر خود را انتخاب کنید

گوسفند افشاری

گله افشار اصفهان
با بازدهی بالا
سازگاری با شرایط مرتع و محیط صنعتی
افزایش دوقلو زایی بالا