فوم تمیزکننده لوله اسلحه میلفوم فارست

پاک کننده بلوله اسلحه میل فوم، کربن و برنج و سایر آلودگی لوله اسلحه را به طور موثر و ایمن از بین می برد.

اپلیکاتور را داخل بشکه بلغزانید و آن را با فوم پاک کننده پر کنید. فوم را حدود 45 دقیقه در لوله اسلحه بگذارید و سپس با یک پارچه یا توری آن را بردارید. برنج حل شده می تواند به فوم کمی رنگ آبی بدهد. اگر لوله بسیار کثیف بود و کامل تمیز نبود، این روش را تکرار کنید.