آموزش نقاشی با مدادشمعی

تهران شهرک ولیعصر منطقه ۱۸ کار هنر جو علی کبیرنیا که این کار رو اول با مداد طراحی و بعد با مداد شمعی رنگ آمیزی شده است.