آمموزش طراحی چشم و چهره با مداد در تهران

تکنیک طراحی چشم و چهره با مداد کار هنرجو با استعداد گالری نقاشی نشاط واقع در تهران شهرک ولیعصر می باشد.