ساخت سانتریفیوژهای پارچه

ساخت سانتریفیوژهای خاص
برای دستگاه‌های پارچه
سانتریفیوژهای پارچه یا سانتریفیوژهای چرخشی، دستگاه‌هایی هستند که برای جداسازی مواد مختلف با استفاده از نیروی گرانشی و نیروی مرکزگرایی از یکدیگر استفاده می‌کنند. در صنعت پارچه‌سازی، این دستگاه‌ها برای جداسازی رنگرزی‌های اضافی و آب از پارچه‌های تولیدی استفاده می‌شوند.