اجرای سنگ لاشه دیوار کشی حیات

اجرای سنگ کف حیات بصورت تیشه ای و دانه گل با رنگ های متفاوت اجرا می شود با مدیریت پیمانکاری آقای مرادی