ساخت استخر بلوکی‌ با اب بندی‌ نانو پلیمر

اجرای‌ استخر بلوکی‌ با اب بندی‌ نانو پلیمر واقع‌ در شرق‌ اصفهان‌ روستای‌ جوزدان‌ .
با مدیریت‌ آقای ظفری.