کارشناسی و تشخیص رنگ بدنه خودرو

باتوجه به اهمیت امروزه ی خودرو و خرید و فروش خودرو و اهمیت آن در زندگی امروزی لازم است در جهت این امر پس از رویت و شناسایی خودروی مورد پسند نسبت به اصالت و جهت صحت گفته های فروشنده راجع به خودرو درهر محل یا شهرستان که بودید به یکی از مراکز رسمی کارشناسی خودرو.و مورد تائید و کار بلد مراجعه، اتومبیل را کارشناسی نمائید تا از ضرر و زیان احتمالی وهر از گاهی جبران ناپذیر نسبت به اقتصاد و شرایط درآمد اقدام نمایید.