صفر تا صد ساخت گلخانه

سازه با ارتفاع ۵ متر پایه با لوله ۶ نوع سازه طونلی تمام سازه گالوانیزه.