دوره آموزشی راهنمای عمومی گردشگری فنی و حرفه ای

دوره آموزشی راهنمای عمومی گردشگری
با اعطای مدرک بین المللی فنی و حرفه ای
در 10 الی 12 جلسه
در آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان
رشت خیابان سعدی سه راه معلم
جهت ثبت نام تماس حاصل فرمایید .