بهترین مرکز تشخصی رنگ قیمت مناسب در مراغه

باتوجه به اهمیت امروزه ی خودرو و خرید و فروش آن در زندگی امروزی، لازم است درجهت این امر پس از رویت و شناسایی خودروی مورد پسند نسبت به اصالت و جهت صحت گفته های فروشنده راجع به خودرو در هر محل یا شهرستان که بودید به یکی ازمراکزرسمی کارشناسی خودرو .ومورد تائیدوکاربلدمراجعه ،اتومبیل راکارشناسی نمائیدتاازضرروزیان احتمالی وهرازگاهی جبران ناپذیرنسبت به اقتصاد وشرایط درآمد اقدام نمایید.
مرکز کارشناسی خودرو اکبری، مفتخر است درشهرستان مراغه و حومه به عنوان اولین بنیانگذار کارشناسی رسمی خودرو در مراغه و حومه با دارا بودن 5 مدرک رسمی وبیش از15سال سابقه کارشناسی خودرو شمارا دراین امرمهم راهنمایی نماید
پرسنل کارشناسی خودرو اکبری پس ازبررسی صفرتاصدبدنه ی خودرو وباارائه برگ کارشناسی معتبروممهوربه مهرمرکز ارائه وشمارا ازکمی وکیفی وهرگونه تصادفات خودرو آگاه نماید
خدمات کارشناسی شامل
۱.بازرسی صفرتاصدبدنه
۲.رنگ شدگی
۳.تعویض ورنگ
۴.تعویض استوک
۵.دوتیکه بودن
۶.اتاق تعویض بودن
۷.ضربه به شاسیهای عقب وجلو
وتمام ضربات یاقسمت های غیرفابریک خودرو
عبارت پیشنهادی
۱.کارشناسی رنگ خودرو درمراغه
۲.تشخیص رنگ خودرودرمراغه
۳.کارشناسی رنگ خودرواکبری درمراغه
۴.تشخیص رنگ خودرو اکبری درمراغه