مکرومه براق شکلاتی از نیم سوزنه تا چهارسوزنه

مکرومه سوپر نخ پویا مناسب بافت فرشینه و رومیزی و کیف بافی