چای طبیعی و بدون رنگ و اسانس

چای آتیشی چای ایرانی کاملاً طبیعی در پیکنیکها و در دل طبیعت در جنگل و دشت و دمن در هنگام غروب کنار ساحل دریا این چای آتیشی است که لحظات شما را خاطره انگیز میکند. آری ما در خوشیها و تفریحات در شادیها و غمها و در لحظات ناب عاشقانه تان در کنار شما و با شما هستیم. چای طبیعی و بدون رنگ و اسانس حاصل دسترنج کشاورزان زحمت کش ایرانی