پخش مستقیم رز سفید

رز سفید
رز سفید، رنگ خلوص نیت، معصومیت و پاکدامنی است .
گل های سفید با آغازی نو ارتباط دارند.
این گل ها همراهی مناسب برای یک نو عروس هستند.
گل های سفید برای بیان همدردی و تواضع هم بکار میروند و بر عالم روحانی دلالت دارند .