آموزش تکنیک طراحی مقدماتی با مداد

تکنیک طراحی مقدماتی با مداد کار هنرجو با استعداد گالری نقاشی نشاط واقع در تهران شهرک ولیعصر می باشد.