گلدان طرح تاس سه تایی

تاس 3تایی داخل کارتون هررنگ جدا2سری مشکی جداوقرمزجدا ارتفاع اول20ودهنه19 ارتفاع دوم 15ودهنه 15