نصب سنگ مالون و سنگ لاشه

نصب سنگ مالون و سنگ لاشه و تخته سنگ هاي طبيعي براي كف سازي باغ ويلا و شهرك ساختمان براي ديوار هاي باغ ويلا می باشد.
طراحی باغچه ها و باربيكيو آتشكده آبنما آبشار بركه جوي آب اجرا ميشود.