فروش درختچه فضا سبز شیراز

فروش درختچه فضا سبز در شیراز با قیمت بصرفه اقتصادی از خود تولید کننده در مازندران ارسال بار به سراسر کشور حتی صادرات به کشور های همسایه رو دارد.
درختچه دم روباهی ؛برگ بو شمشاد ،لگستروم،کاج،...