سرویس اسپلیت با گارانتی کار

دو یونیت باز با کارواش شسته و نصب میشود گاز دستگاه جمع و وکیوم و لوازم فرسوده تعویض میشود