بازرسی صفر تا صد رنگ بدنه

پرسنل کارشناسی خودرو اکبری پس از بررسی صفر تا صد بدنه ی خودرو و با ارائه برگ کارشناسی معتبر و ممهور به مهر مرکز ارائه و شما را از کمی و کیفی و هر گونه تصادفات خودرو آگاه نماید.
خدمات کارشناسی شامل:
۱.بازرسی صفر تا صد بدنه
۲.رنگ شدگی
۳.تعویض و رنگ
۴.تعویض استوک
۵.دو تیکه بودن
۶.اتاق تعویض بودن
۷.ضربه به شاسیهای عقب و جلو
و تمام ضربات یا قسمت های غیر فابریک خودرو.
برای مشاوره و اطلاعات بیشتر م یتوانید با شماره درج شده مرکز تشخیص رنگ اکبری در سایت تماس حاصل نمایید.