پیوندک های گردو

باغبانان با انجام پیوند بر روی نهال‌های گردو، می‌توانند کیفیت ریشه و عوامل مرتبط با محصول گردو را از نظر طعم، اندازه و ظاهر بهبود دهند.