تعویض کنترل و ترانس و هدقرقره

تعویض کنترل و ترانس و هدقرقره دستگاه ناسیونال برای ساخت باک موتور سیکلت هندا ۱۲۵