روزی حداقل دو اصلاح

آموزشگاه آرایشگری اعتدال با فراهم نمودن بهترین شرایط ممکن باعث تمرین بیشتر هنر آموزان و انجام روزانه حداقل دو اصلاح سر و صورت شده که در نتیجه سرعت رشد و یادگیری هنرآموزان بسیار بیشتر به نسبت دیگر مراکز شده.