انواع ظروف چوبی و اردو خوری

ساخت انواع ظروف چوبی، اردو خوری و کاسه قابل ساخت با چوب توسکا ، گردو ،سنجد ، آزاد در طرح و ابعاد متفاوت