تولید و قیمت اندیکاتور pcd پلاسما

اندیکاتور pcd پلاسما
این اندیکاتورها به همراه لوله 30 سانتی متری ( یک طرف مسدود) و قطر 2 میلی متری جهت کنترل عملکرد صحیح دستگاه های استریلایزر پلاسما در هر سیکل طراحی شده اند. استفاده از این شاخص
ها روش مقرون به صرفه جهت شناسایی خرابی های احتمالی استریلایزر اعم از نشت، شرایط نامناسب
پلاسما، گازهای فرار، و چالش های مربوط به دما و زمان که قابل شناسایی توسط سایر شاخص ها نمی
باشد؛ نیز است. شایان ذکر است دستگاه های PCD و شاخص های آنها قادر به تشخیص این خرابی
ها سریع تر و بهتر از هر گونه شاخص بیولوژیکی و شیمیایی نیز می باشند.
ویژگی های کلیدی
منطبق با استاندارد ایزو ISO 11140-1:2014 Type 2
تغییر رنگ از سرخابی به آبی
قابلیت آرشیو در مستندات
مخصوص بخار به عنوان عامل استریل کننده
عاری از مواد سمی
ویژگی کاربردی
ایـن نشـانگر تحـت شـرایط کامـل استریلیزاسـیون پالسـما، از رنـگ سـرخابی بـه آبـی تغییـر رنـگ کامـل
میدهــد.
ویژگی فیزیکی
ابعاد: طول 78 میلی متر X عرض 6 میلی متر
تغییر رنگ
سرخابی به آبی
نگهداری
اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه میشـوند.
همچنیـن شـرایط حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل
جعبـه نگهـداری نماییـد.
تاریخ انقضا
تاریـخ انقضـا ایـن محصـول که 36 مـاه پس از تاریخ تولید اسـت، در پشـت بسـته آن چاپ شـده
است.
تعداد در بسته
250 عدد در هر بسته
کلاس استاندارد