شهر خود را انتخاب کنید

عرضه چشمی هوشمند درب دیجیتال

چشمی درب دیجیتال وظیفه آنرا برعهده دارد که تصویر شخص و یا اشخاص مراجعه کننده به منزل شما را بر روی مانیتور نصب شده در منزلتان مشاهده نمآئید.همینطور در زمانیکه در منزلتان حضور ندارید و با مراجعه به منزل می توانید تصویر شخص و با اشخاصی که در غیاب شما به منزل شما مراجعه کرده اند را بر روی مانیتور نصب شده در منزلتان مشاهده نمائید.

قیمت قبل: 3,000,000