کود پودری 12.12.36

کود پودری 12.12.36 با درصد پتاسیم بالا مخصوص مزارع و درختان میوه و صیفی جات