خانه قدیمی روستایی قابل سکونت سند دار

خانه قدیمی روستایی قابل سکونت ۵۰۰متر زمین و ۱۴۰متر بنا ۳ خواب دارای سندمالکیت