سم قارچ کش مهان

سم قارچ کش با اثر حفاظتی مخصوص مزارع برنج و گندم