پخش سبد پلاستیکی ۱۴-۱۲ کیلویی

سبد پلاستیکی ۱۴-۱۲ کیلویی
سبد پلاستیکی ۱۴-۱۲ کیلویی با ابعاد ۲۷×۳۸
بارخور ۲۰
ستون ۲۳/۵
وزن ۵۲۰ گرم