ساک و جا فلاکسی طرح سنتی نوار دوزی

ساک و جا فلاکسی با نوار سرمه و سرزیپ خارجی
کیفیت در دوخت یکی از مهمترین عوامل در تولیدی محمد نعیم حسنی نژاد در یزد می باشد.