مراقبت درمانی در منزل در مازندران

مراقب بیمار میتواند در محیط درمانی مانند بیمارستان و یا در منزل صورت میگیرد. بیمارانی پس از جراحی و مدتی بستری در بیمارستان .به تشخص پزشک دوره نقاهت در منزل سپری خواهند کرد. * در صورت تمایل میتواند خدمات خود را در منزل به همراهیک تیم پزشکی و پرستاری به همراه برخی از تجهیزات درمانی دریافت کنند.* ارائه خدمات پرستاری و مراقبت درمانی در منزل در مازندران جهت دریافت مشاوره و دریافت خدمات با شماره موجود در سایت تماس حاصل شود.