پيراهن مانتويي جين گلدوزي شده

پيراهن مانتويي جين گلدوزي شده آستين بلند جنس تركيب جين ساده و گلدوزي شده - بدون چروك و آبرفت …. مناسب براي پيراهن مانتويي و پيراهن ساحلي و تابستونه و…