ساخت گلخانه با نصب نایلون

پیمانکاری ساخت گلخانه با نصب نایلون باقیمت مناسب در گلخانه سازی ناد علیزاده در مازندران و همچنین در سراسر ایران می باشد.