فروش سنگ لاشه و فروش سنگ مالون طبيعي

فروش سنگ لاشه و فروش سنگ مالون مستقيم از معدن توزيع مي شود
از توليد كننده تا مصرف كننده بدون واسطه توزيع مي شود