نصب سنگ مالون و سنگ لاشه ورقه اي

نصب سنگ مالون و سنگ لاشه ورقه اي تخته سنگ هاي طبيعي براي ايجاد مسير هاي عبور و مرور سنگي باغچه ها و ديوار هاي دور باغ ويلا شهرك ساختمان اجرا ميشود.