پتوس فرانسوی

گیاه رطوبت دوست
آبیاری با خشکی خاک
نور متوسط رو به زیاد
تکثیر از طریق قلمه