location-mark شهر خود را انتخاب کنید

شش پر هواکش

کارکرد شش پر هواکش مرغداری :  1. پر‌های تخلیه

  2. پر‌های تهویه

  3. پر‌های توزیع هوا

  4. پر‌های سیلسله هوا

  5. پر‌های کنترل دما

  6. پر‌های کنترل رطوبت