ریشه درخت زیتون

این درختان به دلیل ریشه‌های عمیق خود، در شرایط خشکسالی نسبتاً خوب عمل می‌کنند. این ویژگی ریشه‌ها به زیتون اجازه می‌دهد تا در شرایطی که دسترسی به آب کمتر است، از رطوبت خاک بهترین استفاده را ببرد. همچنین، این ریشه‌های عمیق می‌توانند به خوبی در مقابل بادهای قوی مقاومت کنند و به درخت کمک کنند تا درخت زیتون راهش را در خاک نگه دارد.