انواع تسمه و مهارکش و شگل

انواع مهار کش
تسمه برزنتی
جغجغه تریلی
شگل